رتبه بندی شرکتها

 

    در بخش رتبه بندی وب سایت آمار نامه دارویی شما می توانید به داده های ارزشمند زیر دسترسی داشته باشید .
    رتبه بندی انجام شده که بصورت گزارش مستقل ارایه شده است شامل موارد ذیل می باشد :

    1- رتبه بندی شرکتهای دارویی بر اساس فروش عددی

    2- رتبه بندی شرکتهای دارویی بر اساس فروش ریالی

    3- رتبه بندی شرکتهای تولیدی دارویی بر اساس فروش عددی

    4- رتبه بندی شرکتهای تولیدی دارویی بر اساس فروش ریالی

    5- رتبه بندی شرکتهای توزیعی دارویی بر اساس فروش عددی

    6- رتبه بندی شرکتهای توزیعی دارویی بر اساس فروش ریالی

    علاوه بر گزارشهای از پیش آماده شما می توانید از گزینه های فیلتر امکان انجام رتبه بندی دلخواه بر اساس شکل دارویی , وضعیت , و ... نیز به راحتی امکان پذیر می باشد .