آمارنامه

اطلاعات این بخش آزمایشی بوده و جهت آشنایی با قسمتی از متدهای گزارشگیری در سایت می باشد .جهت دسترسی به تمامی گزارشات از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید .
درخواست عضویت
توجه نمایید که در بخش دمو فقط و فقط اطلاعات مربوط به سال 1389 قابل دسترس و مشاهده است.

SelectFieldWeight
شرکت مربوط
توزیع کننده
شکل دارو
نام دارو
کد دارو
وضعیت دارو
سال
نام ژنریک
کد ژنریک
فروش ریالی
فروش عددی

لطفا تنظیمات مناسب را به منظور نمایش گزارش دلخواه، اعمال نمایید.